ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อีสานแฟชั่น

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอีสานแฟชั่น ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

วันที่เผยแพร่ 19 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin