สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบูรณาการสู่ท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบูรณาการสู่ท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วารี สงนอก นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคติชนวิทยา เป็นกิจกรรมที่ฝึกประสบการณ์การทำงานภาคสนามให้กับนักศึกษา เน้นการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนและถือเป็นการช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่สืบไป

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin