ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังคมศึกษาทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษา สังคมศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อนำนักศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin