ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมระยะสั้น "นวดแผนไทย"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น "นวดแผนไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 36.02.06 โดยนักศึกษาได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin