ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมสัมมนาพบครูศิลปศึกษามืออาชีพ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้จัดการอบรมสัมมนาพบครูศิลปศึกษามืออาชีพ โดยมีนายจีระศักดิ์ บุญถึง เเละ น.ส.ปิยรัตน์ เเววจะบก วิทยากรครูศิลปะมืออาชีพ ที่มามอบความรู้เเละเเนวทางในการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพครู พร้อมทั้งให้ข้อคิดต่างๆมากมายรวมถึงประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เเก่นักศึกษา

วันที่เผยแพร่ 10 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin