ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจออนไลน์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจออนไลน์ โดย คุณรัชรินทร์ อุดเมืองคำ วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้อง 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 02 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin