งานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566

ภายใต้ชื่อ "หลักสูตรฐานสมรรถนะ สู่ทักษะดิจิทัล โลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน"

ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม  2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 36

โดยมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนดีเด่น , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น  
นักศึกษาดีเด่น และผู้นำชุมชนดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 
พร้อมด้วยกิจกรรมการแสดง การเสวนาทางวิชาการ การประกวด แข่งขันต่าง ๆ มากมาย

วันที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin