ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏศิลป์นิพนธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จัดการแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงที่สร้างสรรค์ผลงานจากการลงพื้นที่ชุมชน

วันที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin