ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วาทวิทยาในการสื่อสารเพื่อฝึกการเป็นพิธีกร

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาวี ทองกลาง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ในรายวิชาวาทวิทยาในการสื่อสารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หัวข้อ การเป็นพิธีกร โดยได้รับความรู้จากวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 05 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin