ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บ้านโพนสูง

 

วันที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ frank