ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่สากล "ครูไทยในบริบทนานาชาติ"

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่สากล รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ครูไทยในบริบทนานาชาติ" โดยวิทยากร หัวหน้าภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ฝ่ายมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาตินิสท์ (NIST) โรงเรียนนานาชาติระดับโลก International Baccalaureate (IB) แห่งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin