ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมวางแผนความต้องการร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง

คณะกรรมการบริการวิชาการประชุมวางแผนความต้องการร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

วันที่เผยแพร่ 01 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin