ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดโลกประสบการณ์ สายงานในฝัน

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ “เปิดโลกประสบการณ์ สายงานในฝัน” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin