ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

"ศาสตร์ศิลป์ภาษาคุณค่าวรรณคดี"

ภาพบรรยากาศ การจัดสัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย ในหัวข้อ "ศาสตร์ศิลป์ภาษาคุณค่าวรรณคดี" จัดโดยนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 32 ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin