ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาทัศนศิลป์รับรางวัลยุวศิลปินไทยจากเอสซีจี

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานรางวัลพร้อมทั้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในวันนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ 3 มิติ การประกวดศิลปะ โครางการรางวัลยุวศิลปินไทย 2564
แก่ นายสามารถ พืบขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ สถานที่จัดงาน "วังสระปทุม" จัดโดย มูลนิธิเอสซีจี

วันที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin