ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4

ชมรมพุทธศาสน์ราชสีมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  จัดกิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4  ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการทำกิจกรรมอาสาและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและร่วมศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนนั้น ๆ ด้วย โดยมีกิจกรรม การเข้าฐานความรู้เพื่อพัฒนานักเรียน ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และศาลาพุทธศาสน์ร่วมใจให้กับโรงเรียน

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin