ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 

วันที่เผยแพร่ 07 มีนาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin