ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่งความห่วงใยถึงกัน จาก Yuxi Normal University ถึง NRRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความร่วมมือทางวิชาการกับ Yuxi Normal University, China มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ในสาขา การสื่อสารภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ และมีนักศึกษาจาก Yuxi Normal University มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกปี

จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เหมือนพี่ น้อง เมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ระบาดของ COVID 19 ขึ้นทั่วโลก Yuxi Normal University จึงได้จัดส่ง หน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น มาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin