ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin