โชว์ศักยภาพนวัตกรรม รับรางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2564 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต

วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี คือ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

ในโอกาสนี้ NIA จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ผ่านระบบ Virtual Event  โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2564 ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัล NIA Creative Contest 2021

รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

      • ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ผลงาน : โครงการการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (The Rumor Villages) โดย ผศ.ภณิดา แก้วกูร

 

ออกแบบเกม

ผศ.ภณิดา แก้วกูร / สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

นายวรฉัตร แก้วกูร / นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 

Graphic

น.ส.ณัฐภาวี รอดสนใจ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ

น.ส.ฤทัยชนก บัวแดง / ศิษย์เก่า สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

 

ผู้ประสานงานโครงการ

นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ

วันที่เผยแพร่ 08 ตุลาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin