ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนข้อพิพาทภาคประชาชนฯ

สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนข้อพิพาทภาคประชาชนฯ จัดกิจกรรมประชุมและทำข้อตกลงเพื่อสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายร่วมกัน วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 

วันที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin