ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัมมนาฝีกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดโครงการสัมมนาฝีกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการพัฒนาสังคม  ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 36.02.06 เพื่อนำเสนอผลการออกปฏิบัติงานโครงการ วิจัย สหกิจศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ กว่า 12 หน่วยงาน  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการออกปฏิบัติการ 4 เดือน เพื่อการสรุปบทเรียนการปฏิบัติการสหกิจศึกษา

วันที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin