ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศึกษาดูงานในการนำเที่ยวเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานในการนำเที่ยว ภาษาอังกฤษและการโรงแรม ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์และประกอบวิชาชีพของตน

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin