ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอน Online

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเทคนิคและการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นการอบรมให้กับคณาจารย์ ในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ E-Learning (Moodle), Zoom ,Google Meet ,Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin