ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเณศไอยรา ครั้งที่ 5 ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร สาขาวิชาทัศนศิลป์ คว้ารางวัล สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

       วันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมออมทรัพย์ครูนครราชสีมา คณะกรรมการจัดงาน ซึ่งประกอบด้วย สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา, สมาคมสื่อสารมวลชน และชมรมนักข่าวหนังสือพิมพ์ทีวีออนไลน์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ พระพิฆเนศไอยรา ครั้งที่ 5 ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในราชวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัญพรปฏิภาณ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัล และในโอกาสนี้ ศ.ดร.สามารถ  จับโจร ได้รับคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ บุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย  สาขาวิชาทัศนศิลป์  อนุสาขาวิชาประติมากรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทย อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลที่ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีจากทั่วประเทศ จากหลายสาขาอาชีพ อันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้าง และเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน เป็นการค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบคนดี แบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไป และเดินตามรอยพระยุคลบาทในการทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน สร้างคนดีของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

วันที่เผยแพร่ 07 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin