ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

          วันที่ 6 มิถุนายน 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการฝึกสำหรับบุคลาอบรมคุณธรรมจริยธรรมกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรสมาชิก อบต. และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin