ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน​ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ​ณ เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง​ จังหวัดนคราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin