ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคนเก่ง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนเก่ง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นายรณชัย  กรันสูงเนิน ได้บรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ปี 2562

“..สร้างคุณงามความดี มีความยุติธรรม เป็นหลักนำสังคม..”

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin