ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีต ครั้งที่ 2

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีต ครั้งที่ 2 ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันที่เผยแพร่ 03 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin