ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมงานสารบรรณก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสูตรภาษาไทย จัดอบรมงานสารบรรณ เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ "หลักการเขียนหนังสือราชการ" โดย นางสาวธริดา ฐิติธีรา

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin