สโมสรนักศึกษาจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อถอดบทเรียน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อถอดบทเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสระบัว หอประชุมอาคารราชภัฏรังสฤษฏ์ ภายในงานเป็นการสรุปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเสนอโครงการใหม่ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน เพื่อเสนอและดำเนินโครงการใหม่ในปีถัดไป

และในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 ได้นำผู้นำนักศึกษาเข้าสัมมนาเพื่อถอดบทเรียน โดยศึกษาดูงานด้านกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี วางแผนกิจกรรมและถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียน การทำงานเป็นทีม ณ ปูม้ารีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี และศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี และทำกิจกรรม Walk Rally ริมชายหาดร่วมกัน เพื่อความสมัครสมานสามัคคี และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันต่างคณะอย่างมีความสุข

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin