ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับการทำงานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณของบรรณารักษ์ที่ดี

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผศ.วนิดา นเรธรณ์ และอ.ศศิธร หวังค้ำกลาง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับการทำงานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณของบรรณารักษ์ที่ดี ณ อุทยานการเรียนรู้ TK SQUARE KORAT และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานที่ดีแก่นักศึกษา

วันที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin