ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 THESIS ART

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 THESIS ART ณ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร 26 ซึ่งโครงการนิทรรศการโครงการศิลปกรรมครั้งที่ 20 เป็นการจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานการสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เป็นการประมวลผลการเรียนการสอนตลอตหลักสูตรในระยะ 4 ปี ในรูปแบบนิทรรศการศิลปนิพนธ์ซึ่งนักศึกษาต้องผ่านการฝึกฝน ฝึกความอดทน ช่างสังเกต เพื่อให้เข้าถึงสุนทรีย์ในขณะที่ทำการศึกษา  การจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้สาธารณชนได้รับรู้  ถือเป็นภาระกิจ และพันธกิจของหลักสูตรในการนำศิลปะเข้าหาประชาชน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ  ถือเป็นผลผลิตแห่งจิตวิญญาณด้านการสร้างสรรค์เพื่อจรรโลงไว้ให้เจริญและงอกงามสืบไป

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin