ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดำเนินการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านโพนสูง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านโพนสูง ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่เผยแพร่ 07 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin