ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์วิถีพุทธทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการออกค่ายอาสาพัฒนาฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมพิราบขาว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการ "รัฐประศาสนศาสตร์วิถีพุทธ" และ "ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการออกค่ายอาสาพัฒนาฯ" ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

วันที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin