ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมกระบวนการอาหารแปรรูปชุมชน (เห็ดสแน็ค)

งานบริการวิชาการจัดกิจกรรมกระบวนการผลิกอาหารแปรรูปชุมชนบ้านโพนสูง (เห็ดสแน็ค) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ร่วมกับคหกรรมศาสตร์

วันที่เผยแพร่ 13 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin