ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 36.02.06 เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าใจการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

วันที่เผยแพร่ 06 สิงหาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin