ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริการวิชาการจัดกิจกรรมสร้างดนตรีประกอบการแสดงทางนาฏศืลป์

งานบริการวิชาการจัดกิจกรรมสร้างดนตรีประกอบการแสดงทางนาฏศืลป์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

วันที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin