ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ม.ราชภัฏโคราช จับมือ เทศบาลตำบลตลาดแค บริการวิชาการ... เสริมทักษะการเรียนรู้ รร.เทศบาลตลาดแค พร้อมเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 36 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดแค 

          การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะดำเนินกิจกรรมการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการ  มุ่งเพิ่มพูนทักษะความรู้สำหรับนักเรียนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะให้การสนับสนุนวิทยากรหรือครูผู้สอน ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลวัดผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดแค โครงการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 8 ตุลาคม 2565

วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin