ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่นชม 4 นักศึกษาเยาวชนคนเก่ง รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
     1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
     2. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
     3. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
     4. นายปภาวิน ปิยารัมย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1

     ทางมหาวิทยาลัยและคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชาที่มีความสามารถในทุกด้าน ได้กล้าที่จะเข้าส่งผลงานเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ก้าวไปสู่ระดับประเทศและมุ่งหน้าสู่ระดับนานาชาติต่อไป

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin