ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 36.02.06 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้นคณบดีและผู้บริหารคณะได้พบปะและชี้แจงนโยบายในการบริหารงานคณะฯ

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin