ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายภาษาอังกฤษบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม

วันที่เผยแพร่ 03 เมษายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin