ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอนแบบเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศสำหรับครูภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอนแบบเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศสำหรับครูภาษาไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร 31.06.05 โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ดร.พัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มาอบรมให้ความรู้ ประเมินการสอน และแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อสะท้อนผลการประเมิน และนำไปปรับใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin