ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“สายงานภาษาไทย สายใยศิลปศาสตร”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สายงานภาษาไทย สายใยศิลปศาสตร” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ การทำงานจากศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยในสายงานวิชาชีพที่แตกต่างกันไป

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin