คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธี MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนใต้ พร้อมอบรมการพัฒนาการบริหารงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมการพัฒนาการบริหารงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 36.02.06 โดยมีการเสวนาเรื่องความท้าทายของมหาวิทยาลัยในยุค Next Normal โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นเป็นพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนใต้  เพื่อร่วมมือพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้าน ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชำการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนองค์ความรู้ทุกด้านนำสู่ การพัฒนาท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการร่วมหารือกำหนดแนวทางและประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ณ โรงแรมภัทราวนารีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 04 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin