ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“เกษียณวาร สานสายใย ร่วมใจมุทิตา”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษียณวาร สานสายใย ร่วมใจมุทิตา”  ให้กับคณาจารย์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตนันท์ อุดมทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และอาจารย์ปภาดา สุประพนธ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่น เคล้าด้วยความสนุกสนาน

วันที่เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin