ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง 36.02.05 เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

วันที่เผยแพร่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin