ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

นายบัณฑิต รวยสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี 2563 เพื่อเข้าอบรมในระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin