อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากประเทศอินเดียเป็นระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งได้เรียนจบหลักสูตรกลับมาและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอย่างมาก ได้แก่

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์มณี และนางสาวณัฐธิดา สุนนท์ ในโครงการ “ Propagation of Hindi Abroad at Kendriya Hindi Sansthan Agra, India 2023-2024” ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวน เช่น ค่าครองชีพรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทัศนศึกษา กิจกรรม ค่าตรวจลงวีซ่า และอื่นๆ จากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยและรัฐบาลอินเดีย ปีการศึกษานี้นักศึกษาทั้งสองคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและเป็นนักศึกษาดีเด่นของสถานบัน Kendriya Hindi Sansthan Agra, India อีกด้วย ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร สายสะพายดีเด่น ฯลฯ

ขอขอบคุณอาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาไทย(ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนภาษาฮินดีพื้นฐานและภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร ผู้สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการนี้

วันที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin