"The Little Mermaid The Musical" ละครเพลงภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

"The Little Mermaid The Musical"

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดโครงการ ละครเวทีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง The Little Mermaid The Musical ในวันที่ 12 - 14 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของการทำงานร่วมกันพัฒนาความรู้ความสาสมารถในการบริหาร การจัดการ ความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจำวันและการนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับสังคมและชีวิตในการทำงาน

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin